אמת ושקר ומה שביניהם.

העולם שלנו מכונה בפי חז”ל עלמא דשקרא ובפרשיות האלו יש לימודים רבים על אהבת האמת המלחמה בשקר ועל זמנים שבהם מוכרחים לשקר כדי להוציא את האמת לאור.
בסוף פרשת תולדות מספרת לנו התורה: “וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל אחי רבקה אם יעקב ועשו” –  והקושיא ידועה – וכי עד עכשיו לא שמענו שרבקה היא אחות לבן ואמם של יעקב ועשו?
ומתרץ המדרש רבה: כללן כולן ברמאות – לבן ידוע, רבקה במטעמים, יעקב במקלות, עשו מתנחם להרגך – כלומר מראה כאילו הוא מתנחם על הברכות אבל בא להורגך.

כולם משקרים או נאלצים לשקר – הרשע לתאוות לבו או לרווח ממון

ולהבדיל הצדיק ככורח המציאות להכניע את הרשע ולעשות את העולם למקום טוב יותר.

לכולנו פשוט שאנחנו אוהבים את יעקב איש האמת ושונאים את לבן הרמאי ועשו הרשע (אגב עשו רמאי מוכשר לפחות כמו לבן ומדוע אם כן מה זוכרים את רישעותו ולא את רמאותו?)

אנחנו בצד של רבקה. שונאים את עשיו ואוהבים את יעקב, ואיך בכלל אפשר להבין את יצחק שרואה עתיד לעשו הרמאי והרשע.

באמת?
לא בטוח. ייתכן שאנחנו מדמיינים לנו יעקב ועשו שאולי לא היו ולא נבראו.

עשו נולד עשוי – החלטי ונמרץ והספקות היחידים שלו הם בדקויות של שאלות הלכתיות.

הוא חכם – השפיץ של הישיבה, לוחם מוכשר וכפי הנראה גם במלחמתה של תורה וכדברי ר’ נתן היה עוסק הרבה בתורה שקיבלו משם ועבר.

הוא לובש מותגים, נראה טוב, מעורב עם הבריות ושווה בשידוכים לפחות אוהל וכמה גמלים וחמורים.

את אביו הוא מכבד הלכה למעשה בדרכים שלא נשמעו כמותן ויחד עם הלימוד והמצוות הוא בקי בהוויות העולם הזה ומביא ציד לאביו, ולא רק בשר גשמי.
איך אפשר שלא לאהוב אותו או לפחות להעריץ אותו?

בגלל שהרג את נמרוד? אדרבה – סוף סוף הוא פטר את העולם מעונשו של אותו רשע עריץ.

את התועבות שבמצפוני ליבו אף אדם לא יכול לראות ולא לגלות ותהיו בטוחים שאם יצחק לא הרגיש בכך גם אנחנו לא היינו מריחים אותו.


יעקב?
אנחנו יודעים שהיה איש תם יושב אוהלים.

מה זה אומר? הוא הרי לא נולד עשוי ומוחלט. הוא גדל וצמח מילדות – אולי היו לו בשנותיו הראשונות מלחמות גדולות עם היצר הרע ובלבולים באמונה?

אולי הוא לא היה התלמיד הכי מוצלח בישיבה או שמא השקיע את רוב כוחו ואונו בעבודת ה’, בתיקון המידות וביטחון ואמונה?

אולי כדרך הצדיקים הגדולים מעולם לא הראה את כוחו בלימוד. הוא היה לומד תורה בלילות ואולי ישן קצת ביום ואינו מעורב כל כך עם הבריות ואולי נראה היה כאחד מעשרה בטלנים שבעיר?

ומי יודע איך היה לבושו?

לא בטוח שבניסיון היום יום אני באמת אוהב את יעקב הצדיק ושונא את עשו הרשע.

לא בטוח שאני לא מחליף ביניהם ומסתכל על יעקב בעין רעה.

ורק הקדוש ברוך הוא עדיין מציל אותנו שהברכות יגיעו לבני יעקב האמיתיים.

כתוב/כתבי תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.